POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

SKLEPU INTERNETOWEGO OHANA STORE

Dzień dobry!
Jako że dbamy o Twoją prywatność i chcę żebyś czuł się komfortowo i bezpiecznie podczas korzystania ze Sklepu, mamy przyjemność przedstawić Ci zasady gromadzenia
oraz wykorzystywania Twoich danych osobowych. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim informacje o podstawach, celach, zakresie przetwarzania Twoich danych,
jak również wskazuje podmioty, którym dane są powierzane, a także zawiera informacje dotyczące plików cookies oraz narzędzi analitycznych stosowanych w ramach Sklepu.
W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

Administrator danych i kontakt do niego
Administratorem Twoich danych osobowych jest Aleksandra Kalarus zam. ul. Bażantów 20C lok. 39, 40-668 Katowice,  prowadząca działalność gospodarczą w ramach firmy ALEKSANDRA KALARUS Ohana Store, z siedzibą przy ul. Brada 8 43-170 Łaziska Górne, NIP 6321996325, REGON 389990998 (dalej: Ohana Store lub Sklep).

Sklep internetowy prowadzimy pod adresem: ohanastore.pl
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail poprzez adres: [email protected]

Zakres zbieranych danych

 • Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 • Na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności posiadamy dostęp do Twoich danych, które możemy również powierzyć zewnętrznym współpracującym podmiotom. Takie powierzenie jest możliwe wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych, zawartych pomiędzy Ohana Store, a podmiotem przetwarzającym. Współpracujemy tylko z podmiotami, które gwarantują ze swojej strony bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie zabezpieczeń odpowiadających wymaganiom określonych w RODO.
 • Korzystanie z narzędzi udostępnionych w ramach Sklepu, a także podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak konieczne do zawarcia i zrealizowania Umowy, tym samym ich brak uniemożliwi zawarcie takiej Umowy.
 • Korzystając z narzędzi udostępnionych w ramach Sklepu potwierdzasz, że zapoznałeś się z postanowieniami niniejszej polityki prywatności oraz Regulaminu i jednocześnie wyrażasz zgodę (jeśli zachodzi taka potrzeba) na wykorzystanie Twoich danych osobowych.

Pozyskiwanie, gromadzenie, cel, zakres oraz czynności przetwarzania

Pozyskujemy informacje o Tobie poprzez gromadzenie logów serwera, adresów IP, parametrów oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji będzie miało miejsce w związku z korzystaniem ze Sklepu. Dane te nie będą wykorzystywane przeze mnie w celu identyfikacji Twojej osoby. Mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach lub innych czynnościach podejmowanych przez Ciebie w Sklepie, aby ułatwić korzystanie z serwisu internetowego oraz w celu poprawy jego funkcjonalności. 

 

W ramach prowadzonego Sklepu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach: 

 • podjęcia działań przed zawarciem Umowy na Twoje żądanie; zagwarantowanie pełnej obsługi Sklepu, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami, 
 • kontaktowania się z Tobą w odpowiedzi na zapytania przesłane przez formularz kontaktowy, 
 • kontaktowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej w odpowiedzi na przesłane zapytania,  
 • realizacji zamówień produktów,  
 • obsługi księgowej/rachunkowej/prawnej w ramach prowadzonej działalności,  
 • wykonania Umowy,  
 • prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie,  
 • ułatwiania korzystania ze Sklepu oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu,  
 • ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami, w tym organami egzekucyjnymi,  
 • oferowania produktów (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśnię dalej),  
 • udzielania informacji o usługach świadczonych na Twoją rzecz na podstawie odrębnej umowy z podmiotami zewnętrznymi, 
 • rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na Twoje pytania. 

Niniejszym informujemy, że zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane osobowe: 

 • imię i nazwisko, 
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail), 
 • numer telefonu kontaktowego, 
 • adres dostawy towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), 
 • adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). 

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z obsługą, która obejmuje kontakt w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli zgoda na przetwarzanie. Jeżeli w wyniku przyjęcia oferty zostanie zawarta Umowa, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. Z kolei podstawą przetwarzania po wykonaniu Umowy będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

Składając zamówienie w Sklepie konieczne są dane osobowe, które będą wykorzystywane w celu wykonania Umowy, czyli w związku z realizacją zamówienia (art. 6 ust. 1 lit b RODO), wystawienia faktury/rachunku i wykonania innych czynności związanych z przepisami prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

W celach archiwalnych i statystycznych będą przetwarzane dane na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

Podstawą przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W celu oferowania produktów (marketing bezpośredni) dane będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

W celach analitycznych i statystycznych podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Sklepu polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Ciebie i innych klientów za pośrednictwem Sklepu w celu doskonalenia jego funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

Okres przechowywania danych 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprzedaży, w tym wysyłki towarów oraz okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń z przepisów prawa podatkowego, praw Konsumenta i innych praw w tym zakresie. Ponadto Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie żądania: ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub ich przeniesienia.

Przysługujące prawa

RODO daje Ci konkretne prawa, ich wykaz zamieszczamy poniżej. Możesz z nich korzystać bez podania przyczyny. W momencie, kiedy będziesz chciał zrealizować któreś z przysługujących praw, możesz w dowolnym momencie przesłać mi oświadczenie na adres e-mail lub adres siedziby Sklepu. Oto Twoje prawa:

Prawo dostępu do danych realizowane na podstawie art. 15 RODO

Masz prawo w każdym czasie zgłosić się do mnie w celu potwierdzenia, czy Twoje dane są przetwarzane, a jeśli ma to miejsce możesz:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 • otrzymać informację o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania nie jest możliwe), o prawach jakie przysługują Tobie na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,
  w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 • do uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 

Prawo do sprostowania danych realizowane na podstawie art. 16 RODO
Masz prawo do niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Masz również prawo do żądania uzupełnienia swoich danych osobowych. Aby sprostować lub uzupełnić swoje dane osobowe, proszę o przesłanie informacji na adres e-mailowy Sklepu.

Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) realizowane na podstawie art. 17 RODO
Masz prawo wystąpić do mnie z żądaniem o usunięcie wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych. Masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 • wycofasz zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,
 • wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych w celach marketingowych,
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie UE lub prawie krajowym,
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Pomimo zgłoszenia przez Ciebie żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, mogę zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa UE lub prawa polskiego. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania może skutkować jednak brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody realizowane na podstawie art. 7 ust. 3 RODO

 • akceptując oświadczenia umieszczone na stronie internetowej Sklepu lub w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej Sklepu, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonych celach, 
 • masz możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dodatkowych celach poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach dostępnych na stronie internetowej Sklepu,
 • masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jaką udzieliłeś – cofniecie zgody będzie miało skutek od momentu wycofania zgody,
 • cofnięcie zgody nie spowoduje dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności Sklepu, które zgodnie z prawem mogę świadczyć jedynie za Twoją zgodą. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem przed jego cofnięciem.

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizowane na podstawie art. 21 RODO

 • masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z swoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
 • przesłana przez Ciebie w formie wiadomości e-mail rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oznacza sprzeciw
  na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowania w tych celach,
 • jeśli nie będziemy posiadać innej podstawy prawnej zezwalającej na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a wniesiony sprzeciw okaże się zasadny, dane osobowe wobec których został wniesiony sprzeciw zostaną usunięte.


Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych realizowane na podstawie art. 18 RODO
Masz prawo do żądania ograniczenia swoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takiej sytuacji ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania nastąpi do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

 

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
Masz prawo do otrzymania ze Sklepu swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
oraz do przesłania ich innemu Administratorowi danych osobowych (np. w formacie .xml). Masz prawo również zażądać, aby Sklep przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).


Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w zakresie naruszenia Twoich praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można skontaktować się w następujący sposób:

 • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • elektroniczną skrzynkę pocztową dostępną na stronie internetowej:
  https://www.uodo.gov.pl/p/kontakt,
 • telefonicznie: (22) 531 09 62.


Odbiorcy danych osobowych Sklepu
W celu realizacji zawieranych z Tobą Umów oraz zapewnienia prawidłowego działania Sklepu, korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych. Twoje dane przekazujemy wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie koniecznym do jego zrealizowania.

Podmiotami zewnętrznymi, którzy są odbiorcami Twoich danych osobowych, są:

 • firmy kurierskie,
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub karty płatnicze,
 • podmioty dostarczające systemy analizy ruchu w Sklepie,
 • dostawcy usług Sklepu, np. dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu, poczty elektronicznej, hostingodawcy,
 • podmioty świadczące usługi księgowe i prawne.


Wszyscy odbiorcy danych przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie podpisanych z nimi umów powierzenia. Podmioty te gromadzą, przetwarzają, przechowują dane osobowe zgodnie z posiadanymi regulaminami i politykami prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych powierzymy następującym podmiotom:

 • firma hostingowa i obsługująca platformę zakupową – w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowany jest Sklep,
 • biuro rachunkowe/księgowe
 • kancelaria prawnicza – w celu prowadzenia księgowości
  i obsługi prawnej mojej działalności gospodarczej,
 • dostawca programu księgowego – w celu prowadzenie księgowości w formie elektronicznej,
 • dostawca programu do faktur – w celu korzystania z systemu, w ramach którego generowane i wysyłane są faktury dokumentujące zakup dokonywany za pośrednictwem Sklepu,
 • firmy kurierskie – w celu dostawy towaru,
  operatorzy płatności elektronicznych – w celu realizowania płatności internetowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Zapewniamy, że przekazywanie Twoich danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy mną a podmiotem mającym siedzibę w państwie trzecim, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Ciebie o wyrażenie zgody na takie przekazanie, informując Cię o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem (na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych może być brak możliwości zawarcia i realizacji Umowy.

Polityka cookies, dane eksploatacyjne i analityka

Sklep używa niewielkich plików zwanych cookies (ciasteczka), są one zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu końcowym, jeśli przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Ohana Store.
Cookies stosowane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony Sklepu, w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania ze strony Sklepu, co umożliwia ulepszenie struktury Sklepu. Są one również niezbędne do utrzymania sesji po opuszczeniu przez Ciebie Sklepu.

Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

 • cookies sesyjne (tymczasowe): są one przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym
  i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje
  są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia
 • cookies trwałe: są one przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

 

Możesz w dowolnym momencie, wykorzystując przeglądarkę internetową, z której korzystasz, zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym zablokować możliwość gromadzenia plików cookies. Takie działanie może jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług
i narzędzi Sklepu, w tym uniemożliwić złożenie zamówienia.


Jeżeli podejmiesz decyzję, że nie zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies w każdej chwili możesz usunąć je ręcznie. Szczegółowa instrukcja postępowania i informacje dotyczące cookies zawarte są w menu pomocy przeglądarki, z której aktualnie korzystasz. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge.

Pliki cookies zamieszczane na Twoim urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze mną reklamodawców oraz partnerów.

Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Profilowania dokonujemy, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne. Na podstawie Twojego profilu będziemy pobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • miejscowość,
 • rodzaj wykupionego produktu.


Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronie internetowej Sklepu. Twoje dane będą też profilowane w związku z zapewnieniem przeze mnie najwyższej jakości usług.

Dziękuję, że dobrnąłeś do końca. Udanych zakupów!
Zespół Ohana Store