Regulamin sklepu internetowego Ohana Store

Witamy w sklepie Internetowym Ohana Store. Produkty w naszym sklepie dedykujemy przede wszystkim obecnym i przyszłym mamom, ale nie tylko. Swoją ofertę kierujemy do wszystkich, którym bliski jest temat rodzicielstwa, dzieci, opieki i troski. Wyrazem opieki i troski o naszych klientów jest poniższy regulamin. Ma on dać poczucie bezpieczeństwa i uczciwości zarówno nam, jak i kupującym. W regulaminie zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym. Zapraszamy do zapoznania się z nim. Sklep należy do Aleksandry Kalarus zam. ul. Bażantów 20C lok. 39, 40-668 Katowice, prowadzącej działalność gospodarczą w ramach firmy ALEKSANDRA KALARUS Ohana Store z siedzibą przy ul. Brada 8 43-170 Łaziska Górne, NIP 6321996325, REGON 389990998.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
produkty outletowe – produkty oferowane przez Sprzedawcę, które nie są pełnowartościowe, tj. zawierają wady, które wpływają na obniżenie wartości takich produktów (np. drobne uszczerbki, zarysowania, zdarta etykieta itp.). Kupujący przed zawarciem Umowy jest informowany przez Sprzedawcę, że dany produkt jest produktem outletowym i może zawierać wady, o jakich mowa powyżej,
Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) — przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego,
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: ohanastore.pl
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: ohanastore.pl
Sprzedawca – Aleksandra Kalarus zam. ul. Bażantów 20C lok. 39, 40-668 Katowice, PESEL 93111508169, prowadzącą działalność gospodarczą w ramach firmy ALEKSANDRA KALARUS Ohana Store z siedzibą przy ul. Brada 8 43-170 Łaziska Górne, NIP 6321996325, REGON 389990998,
Umowa – umowa zawierana pomiędzy Stronami, która dotyczy Usług Elektronicznych lub sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie,
Usługi Elektroniczne – wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na rzecz  Kupującego na pośrednictwem Sklepu, w szczególności wysyłka newslettera, konsultacje online dotyczące wyprawki dla dziecka.

§ 2 Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia Umowy dotyczącej sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie, świadczenia usług elektronicznych opisanych na stronach Sklepu.
Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
Do korzystania ze Sklepu wystarczający jest:
dostęp do Internetu,
standardowy system operacyjny,
standardowa przeglądarka internetowa,
posiadanie aktywnego adresu e-mail.
Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3 Usługi Elektroniczne

Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługi Elektroniczne.

Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie, które z kolei prowadzi do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.
Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
Sprzedający świadczy także usługę w postaci indywidualnej konsultacji dotyczącej skompletowania wyprawki.
Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy dotyczące sprzedaży produktów oraz dostarczenia treści cyfrowych, które są zawierane za pośrednictwem Sklepu.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 Składanie zamówienia

 

Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie.
Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie do koszyka wybranych produktów, a następnie wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien się uprzednio zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. Kupującemu przysługuje wtedy prawo do wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość realizacji zamówienia z uwagi na podanie przez Kupującego błędnych lub nieprawdziwych danych.

 

§ 5 Dostawa

Sprzedawca umożliwia dostawę produktów na kilka sposobów. Wszystkie dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronie Sklepu, a dodatkowo także wyszczególnione na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie.
Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.
Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.
Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie produktu, za które odpowiada dostawca.

§ 6 Płatność

Sprzedawca umożliwia dokonanie płatności za zamówienie na kilka sposobów. Wszystkie dostępne metody płatności są opisane na stronie Sklepu oraz prezentowane, a dodatkowo także wyszczególnione na etapie składania zamówienia.

Płatności realizowane są za pośrednictwem Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. ul. Olbrachta 94, 01-102 Warszawa.

§ 7 Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, treści cyfrowe dostępne w ramach systemów należących do Sprzedawcy oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 8 Odstąpienie od Umowy Konsumenta lub PNPK

Konsument lub PNPK, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku Umowy sprzedaży).

Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, dostępnego pod adresem …, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
Konsument lub PNPK ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
Konsument lub PNPK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Zwracany produkt nie może nosić oznak użytkowania, uszkodzeń, musi posiadać oryginalne opakowanie, instrukcje obsługi, metki oraz inne załączone do produktu elementy. Brak któregokolwiek elementu spowoduje odmowę zwrotu produktu.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub PNPK użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub PNPK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub PNPK do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
Konsument lub PNPK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 9 Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt lub usługę elektroniczną wolne od wad, w związku z czym Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). W odniesieniu do pozostałych Kupujących, którzy nie są Konsumentami, rękojmia za wady zostaje wyłączona.

W przypadku produktów outletowych Sprzedawca wyraźnie informuje Kupującego przed zawarciem Umowy, że przedmiotem sprzedaży jest produkt outletowy. Kupujący powinien mieć świadomość, że w takiej sytuacji otrzyma produkt, który jest sprzedawany po niższej cenie, ale zawiera drobną wadę. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na zakup produktu oznaczonego jako produkt outletowy, Sprzedawca może przyjąć, że Kupujący akceptuje nabycie produktu niepełnowartościowego. Zgodnie z art. 557 k.c. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy, w związku z czym w przypadku produktów outletowych Kupującemu nie przysługują uprawnienia związane z rękojmią (np. w postaci prawa wymiany produktu na produktu pełnowartościowy i pozbawiony wady).
Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub usługi elektronicznej, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem ohanastore.pl

§ 11 Spory i dochodzenie roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl .
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.

§ 12 Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, akcji promocyjnych oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2021 r.
Zarówno aktualne jak i archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do pobrania w formacie PDF na stronie internetowej Sklepu.

W każdej chwili, w razie jakichkolwiek wątpliwości, można się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość na adres e-mail [email protected]

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
Zespół Sklepu Ohana Store